Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
ГРЕСИРАНЕ НА ЛАГЕРИ
И ЛАГЕРНИ ВЪЗЛИ  
начало » продукти

Мазане на търкалящи лагери

Моментът на триене в търкалящите лагери се определя от типа на лагера, от натоварването, честотата на въртене и мазането на лагера. Най-голямо влияние на триенето в търкалящите лагери има мазането. На практика най-малко триене се достига чрез мазане с грес.
При мазане с масло голяма роля играе наред с вискозитета и количеството на масло подвеждано към лагера, а също така отвеждането на отработеното масло извън лагера.
В таблицата  са показани начините за мазане и мазилното вещество в зависимост от диапазона на честотата на въртене, изразена чрез параметъра n.d (min-1.mm)  за различни типове лагери.

Таблица : Начини и средства за мазане на търкалящи лагери

 

 

Параметър за частота на въртене

Мазилно средство

Начин за мазане

 (n.d)  в  min-1.mm

Твърда смазка

Цял живот

1500

 

Допълнително

 

 

   Цял живот

0,5.106;

Грес

Допълнително

1.106 за особено подходящи греси

 

Чрез впръскване

 

 

В маслена баня

0,5.106

Масло

Оборотно мазане чрез собствен добив на лагерите или специални добивни елементи

Трябва да се определи за всеки случай поотделно

(по-голямо количество)

 

Оборотно мазане с помпа

1.106

 

Чрез впръскване на масло

До 4.106  изпитано

 

Импулсно мазане

1,5.106

Масло

Капково мазане

Зависи от типа на лагера, вискозите-­

(минимално

Маслена мъгла

та и количеството на маслото и

количество)

Маслено - въздушно мазане

конструктивното изпълнение

 

Въздушно - маслено мазане

 

Обикновено търкалящите лагери са дисперсионно консервирани (масло с фреон - по данни на фирмата FAG). Консервацията е поносима от всички средства за мазане и не трябва да се отмива при монтаж.
В зависимост от типа на лагера разхода на мажещото средство може да бъде много различен. При аксиалния лагер, при мазане с масло, се наблюдава силно  центрофугиращо действие  и разходът на масло е около 100 пъти по-голям, отколкото при радиален лагер за обезпечаване на минимално триене.
Изборът на мазилното вещество се определя от честотата на въртене и виждането на конструктора за рационално мазане. За предпочитане е мазане с грес, ако от други съображения не се налага мазане с масло или по друг начин.
При мазане с грес от съществено значение за нормалната работа на лагера е количеството грес в лагера.

При първоначално гресиране на лагери с общо предназначение, при n.d<50000min1.mm, свободното лагерно пространство се запълва с грес. Ако пространството около лагера е по-голямо, се поставя задържаща   шайба   така,  че  в  близост  до  лагера  да  има  винаги допълнително количество грес (от изхвърлената от него при първоначалното му въртене) или се добавя грес в самата кутия около лагера. При по-високоскоростни лагери (n.d>50000 min-1.mm) се запълва само 20...30% от свободното лагерно пространство, за да се осигури по-лесно разпределяне на греста при първоначално пускане на лагерния възел.
Ако се прави мазане за целия период на експлоатация (за цял живот) на лагера, трябва да се осигури присъствие на грес в близост до лагера. Тази грес гарантира уве¬личаване на продължителността на мазане, защото при по-висока температура се отделя масло от нея и то прониква в лагера.
При въртене на външната гривна на лагера се запълва с грес само 15% от свободното лагерно пространство.
Ако експлоатационната температура на лагера е по-висока, трябва да се предвиди задържане на допълнителното количество грес около лагера (фиг. 5.23) чрез шайби, оформящи затворени пространства от двете страни  на лагера с обем  3...5  пъти  обема на греста в лагера

Използването на течна смазка за мазане на търкалящи лагери е препоръчително в приложения, за които са характерни високи честоти на въртене и температура на лагерния възел, непозволяващи използването на консистентна смазка. По принцип мазането с масло е сравнително по-трудно от мазането с консистентна смазка, но се характеризира и с определени предимства като по-добро охлаждане на лагерния възел. Използват се минерални и синтетични масла.
Избор на подходящо масло
Изборът на подходящо масло за конкретен случай се базира на определяне на минимално необходимия кинематичен вискозитет на маслото с цел правилно мазане. От определящо значение за оптимално мазане на един търкалящ лагер са зададените експлоатационни условия. В случаите, при които е възможно да се приеме, че работната температура на лагера е равна на 40 °C, определянето на необходимият кинематичен вискозитет на маслото се улеснява. Например, търкалящ лагер има среден диаметър dср=380 mm, честота на въртене n=500 min-1 и работна температура 70 °C. Минимално необходимият кинематичен вискозитет на маслото се определя на 11 mm2/s. За работна температура на лагера, равна на 40°C, обаче е подходящо да се използва масло с кинематичен вискозитет 32 mm2/s. При всички случаи, за да се осигури оптимално мазане на лагера, е необходимо е да се спазват препоръките и методиките за избор на масло от конкретния производител.
Подмяна
на смазката
Честотата на подмяна на маслото зависи предимно от работните условия, избраната схема на мазане и количеството му в лагерния възел. При мазане с маслена вана е достатъчна смяна на маслото един път годишно, при условие, че работната температура не превишава 50 °C и съществува незначителен риск от външно замърсяване. При работа на лагера при по-висока температура се изисква по-честа смяна на маслото, като например при 100 °C се препоръчва подмяна на всеки 3 месеца. При циркулационно мазане или мазане чрез впръскване се препоръчва интервалите на подмяна на маслото да се определят чрез редовна диагностика на състоянието на маслото.
Технологии на мазане
с течна смазка
Съществуват множество начини на мазане с масла. Сред най-широко използваните е:

Мазане с маслена вана. Мазането с маслена вана, известно още като картерно мазане (фиг. 1), се приема като най-елементарния начин за мазане с масло. Използва се при лагерни възли с хоризонтален вал. В корпуса на лагерния възел се налива определено количество масло, обикновено толкова, че нивото на маслото да достига центъра на най-долния търкалящ елемент, образуващо на дъното му маслена вана, в която са потопени част от подвижните елементи. При въртенето си подвижните елементи повдигат, разпръскват и подават маслото към другите движещи се елементи на лагерния възел.
Този начин на мазане се препоръчва за стойности на скоростния фактор A=n.dср до 200 000 mm.min-1, като честотата на въртене на мазаните лагери не бива да превишава 10 000 min-1. Съществен недостатък на мазането с маслена вана е невъзможността да се филтрира преминаващото през лагерите масло, вследствие на което то бързо се замърсява и се налага честата му смяна.
Мазане с разпръскване. Прилага се при лагерни възли с вертикално и хоризонтално разположение на валовете - фиг. 2. Като принцип на действие, мазането с разпръскване е подобно на мазането с маслена вана, но за приложението се изисква използването на допълнителни елементи. Върху въртящия се вал се закрепва твърдо или се поставя свободно диск или пръстен, който при въртенето си разпръсква намиращото на дъното масло. В определени случаи може да се извършва чрез разпръскване на маслото от високооборотни зъбни колела.

Циркулационно мазане. Осигурява непрекъснато подаване на масло към лагерите - фиг. 3. Обикновено принудителната циркулация на маслото се извършва чрез маслена помпа. Прилагат се два метода. При първия, отработеното масло отново се подава към лагерите. Нарича се още затворено циркулационно мазане. При втория метод постъпващото отвън масло преминава през лагерите, след което напуска лагерния възел, където се филтрира и охлажда. Методът е познат като проточно циркулационно мазане. Циркулационното мазане осигурява добро охлаждане на лагерния възел, а също така добро смазване на всички елементи на лагерния възел.
Мазане с маслена мъгла. Този тип мазане е изключително подходящ за бързооборотни, леко и среднонатоварени лагери, честотата на въртене на които може да достигне до 35 000 - 40 000 min-1. Мазането чрез маслена мъгла осигурява подаване на минимално необходимо количество масло (в определени случаи се наблюдава намаляване разхода на масло до 5 пъти в сравнение с другите видове мазане), непрекъснато охлаждане на лагера от преминаващите през него въздух и масло, предпазване от замърсяване, вследствие на създаденото в лагера по-високо от атмосферното налягане. Като основен недостатък на метода може да се посочи възможността за замърсяване на околната среда.
Мазане чрез впръскване. Мазането чрез впръскване (фиг. 4) се прилага при лагери, работещи при особено тежки условия - честота на въртене, близка до максимално допустимата, големи натоварвания и температури. Обикновено това са лагери на тежко натоварени вретена на металорежещи машини, лагери на водни турбини, тежко натоварени редуктори. По същество, мазането чрез впръскване е проточен тип циркулационно мазане, което се осъществява чрез периодично подаване на масло под налягане директно в лагера през една или няколко дюзи, разположени до него. Основно изискване при технологията е маслената струя да се подава под достатъчно висока скорост, за да преодолее турбуленцията, създавана от въртящия се лагер.
При по ненатоварени и нискооборотни лагери се използват още ръчно, капково и фитилно мазане.

TURMOGREASE® Highspeed L 252
 изцяло синтетична
 цвят: светло бежав
 работен температурен обхват: - 40 ºС до + 120 ºС
 съвместима с нитрилкаучук (NBR) , FKM , PTFE и PA 6.6
Подходяща за смазване на шпинделни и цилиндрични ролкови лагери с размери  на отвора на вътрешния кръг  d<100мм. Тази грес е направена специално за употреба във високоскоростни лагери до n x dm 1.8 млн.
(мин-1 x мм).

TURMOPLEX ® 2 TML
 изцяло синтетична
 цвят: меден/прозрачен
 работен температурен обхват: - 35 ºС до + 160 ºС
 съвместима с нитрилкаучук (NBR) , FKM , PTFE и PA 6.6
Тази ефективна грес за високи температури , тежки натоварвания и високи скорости до n x dm 1.3млн. (мин-1 х мм) успешно се използва в шпиндели, електро мотори , вентилатори , а също така и в малки миниатюрни лагери.

TURMOGREASE® Li 802 EP
 частично синтетична
 цвят: тъмно кафяв
 работен температурен обхват – 35 оС до + 140 оС
 дълги периоди на смяна , тиха работа
 неустойчива в среди
Специална смазка за големи натоварвания , обороти и натоварвания за всички видове ролкови и плъзгащи лагери , например в шлифовачни машини.

TURMOGREASE® Highspeed L 182
 изцяло синтетична
 цвят: светло бежав
 работен температурен обхват: - 70 ºС до + 120 ºС
 съвместима с нитрилкаучук (NBR) , FKM , PTFE и PA 6.6
Тази смазка е особено подходяща за по-малки ролкови лагери (d<25мм) и много висок фактор на скоростта до n x dm 2.2млн. (мин-1 х мм), а също така при много ниски температури и на места с изисквания за много високи фрикционни свойства.

Автоматичен и зареждащ се еднопозиционен лубрикатор

 

 

 

Изцяло практически ориентираната програма на аксесоарите позволява прилагенто им в лубрикаторите LUBCON TURMOLUBE без никакви проблеми.


   
   

 
Такаламити
Такаламити
Гресьорки
Гресьорки

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net